department

Home RODO

RODO

1. Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW GRUPY PATIO SP. Z O.O.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, Grupa Patio Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Patio Sp. z.o.o.  z  siedzibą w Warszawa
  (02-255) przy ul. Krakowiaków 16, zwana dalej  „Administrator”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych:
  1. Adresem korespondencyjnym, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
  2. Telefon: +48 (22) 886-40-11 oraz
  3. Adres e-mail: biuro@grupapatio.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach :
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;
  • realizacji zawartych umów handlowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego i działań handlowych naszych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
  • imię i nazwisko;
  • nazwa i adres firmy;
  • numer NIP;
  • numer REGON;
  • numer KRS;
  • adres e-mail;
  • numery telefonów;
  • numer konta bankowego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Grupą Patio Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Grupa Patio – dostawcy usług IT, producenci towarów handlowych;
  • firmy kurierskie.
 6. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i prowej.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 9. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: ocelach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
   z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinna Pani/Pan skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe  z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 11. Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się
  w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/pl/kontakt;
  3. telefonicznie: (22)5310300.
 12. W każdym przypadku może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z Administratorem:
  1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: biuro@grupapatio.pl;
  2. na wyżej podany adres korespondencyjny.
 13. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 14. Administrator informuje, że wszelkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej będą zamieszczane na stronie internetowej Grupa Patio Sp. z.o.o. pod adresem: www.patiomarket.pl .

 

Administrator: Grupa Patio Sp. z.o.o.  02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16

2. Ochrona danych osobowych

KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN I PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH UMOWAMI HANDLOWYMI

 1. Grupa Patio Sp. z.o.o.  z  siedzibą w Warszawa (02-255) przy ul. Krakowiaków 16,  jest  Administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Z administratorem danych można kontaktować się:
  • pod adresem korespondencyjnym:  ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
  • Telefon: +48 (22) 886-40-11
  • pod adresem poczty elektronicznie: biuro@grupapatio.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • osób pełniących funkcję organu osoby prawnej,
  • osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu podmiotu,
  • pracowników wykonawczych działających w zakresie realizacji umowy,

  w następującym zakresie: imię i  nazwisko, nazwa firmy, stanowisko służbowe, pełniona
  w spółce/podmiocie gospodarczym funkcja, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie prowej oraz systemach informatycznych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
  • podpisania umowy;
  • realizacji umowy  - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. l lit. b RODO) - przez okres współpracy;
  • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności -
   w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres współpracy;
  • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń - w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy
   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
  • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości - w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
  • realizacji obowiązków podatkowych - w celu realizacji obowiązków wynikających
   z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art, 6 ust. l lit. c RODO) - przez 5 lat od końca roku podatkowego;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - przez 3 lata od zakończenia współpracy.
 6. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:
  1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym;
  2. operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
 7. Ponadto dane Państwa osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie
  i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
  1. dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji
   o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest nie zgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
   w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się
  w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
 11. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio
  z administratorem:
  1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: biuro@grupapatio.pl ;
  2. na wyżej podany adres korespondencyjny.

 

Administrator: Grupa Patio Sp. z o.o.  02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16

3. Treść klauzuli do faktur

TREŚĆ KLAUZULI iNFORMACYJNEJ DO UMIESZCZENIA NA FAKTURACH

Dane osobowe zawarte na fakturze będą przetwarzane przez Grupa patio Sp. z o.o. z siedzibą: 02-255 Warszawa,
ul. Krakowiaków 16 do celów związanych z realizacją płatności w ramach realizacji umowy, realizacją obowiązków rachunkowych,
i podatkowych na podstawie przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami na podstawie prawnego interesu administratora. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, do sprostowania danych, do złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.patiomarket.pl . W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem do korespondencji e-mail: biuro@grupapatio.pl . Z pełną klauzulą informacyjna można zapoznać się na stronie www.patiomarket.pl, link ochrona danych osobowych.

Szanujemy Twoją prywatność

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej polityce prywatności .