department

Home Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa https://patiomarket.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Regulamin”).
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę internetową https://patiomarket.pl/  (dalej jako „Strona internetowa”) w tym w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony internetowej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Definicje

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą;
 2. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy;
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej;
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;
 5. USŁUGODAWCA – "GRUPA PATIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków nr 16 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000750417, legitymującego się numerem NIP: 5223136437 i numerem REGON: 381386790.

3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego;
  2. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na rzecz Usługobiorców na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na:
  1. umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości w tym zakresie do Usługodawcy albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę;
  2. korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym tj. korzystanie z Newslettera.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@grupapatio.pl.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa, w sytuacji o której mowa w zdaniu pierwszym, wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@grupapatio.pl.
 2. W wiadomości mailowej o której mowa w ust. 1, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy.
 2. Żadna treść Strony internetowej nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody Usługodawcy, chyba że uprawnienie do dokonywania takich czynności wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony internetowej zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin może podlegać zmianom. W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania zmiany na Stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w tym w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062);
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

Szanujemy Twoją prywatność

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej polityce prywatności .